Projekty

KOMPAS

 

Název projektu: Predikce trhu práce v Moravskoslezském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097

Období realizace projektu: leden 2017 – prosinec 2020

 

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti se pod hlavičkou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje podílí na přípravě projektu „Predikce trhu práce – KOMPAS“, jehož nositelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) ve spolupráci s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV), Národním vzdělávacím fondem (NVF), úřady práce (ÚP) a regionálními partnery (většinou prostřednictvím Paktů zaměstnanosti v daném kraji).

Předvídání změn na trhu práce včetně kvalifikačních potřeb je jedním z významných nástrojů podpory fungování trhu práce v prostředí tržní ekonomiky. Navíc je potřeba respektovat, že globální ekonomika současného světa se vyvíjí velmi dynamicky a nástup čtvrté průmyslové revoluce, a s tím spojené změny v zaměstnanosti, jsou nevyhnutelné. Tyto informace jsou tak důležitým zdrojem, podkladem pro kvalifikované a zodpovědné rozhodování subjektů, kteří se na trhu práce jednak pohybují a jednak ovlivňují probíhající procesy.

Hlavním cílem projektu je vytvořit udržitelný systém spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje. V rámci projektu bude zdokonalen predikční model předvídání potřeb trhu práce, a to jak pro národní úroveň, tak pro úroveň regionů. Vytvořené modely predikcí trhu práce budou založeny na datech a postupech, které budou dosažitelné a udržitelné i v dlouhodobé perspektivě a tím umožní udržitelnost výstupů i po skončení projektu.

 

Kontaktní osoba:

Marek Gavenda
hlavní manažer projektu za Moravskoslezský kraj
Mobil: +420 724 280 395
E-mail: mgavenda@mspakt.cz