Projekty

OKAP II

Název projektu: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

Období realizace projektu: červenec 2021 – listopad 2023

 

Projekt Odborného, kariérového a polytechnického vzdělávání v MSK II (OKAP) se během následujících tří let zaměří na podporu a zatraktivnění vzdělávání žáků zejména v technických oborech. Jeho cílem je zlepšit uplatnění absolventů středních i základních škol na trhu práce. Projekt se zaměřuje také na vzdělávání pedagogů ZŠ, SŠ i VOŠ v oblasti kariérového poradenství, včetně poskytování kariérového poradenství pro žáky ZŠ a SŠ. Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. realizuje tyto klíčové aktivity projektu: 

 

  • k5 Externí kariérové poradenství pro žáky SŠ 

Kariérové poradenství se zaměřuje na komplexní podporu při volbě profesní dráhy a pro její úspěšné zvládnutí. Kromě motivačních a sebevzdělávacích aktivit je žákům předán ucelený soubor informací z oblasti kariérového poradenství, o možnostech uplatnění po dokončení studia daného oboru či navázání spolupráce s potenciálními zaměstnavateli. Žáci se v rámci této aktivity účastní několika skupinových workshopů z oblasti kariérového poradenství. Nechybí ani individuální pohovory pod vedením našich kariérových poradců a psychologů.  

 

  • k6 Vzdělávání kariérových poradců na školách v MSK 

Cílem této aktivity je zkvalitnění kariérového poradenství na školách a vytvoření systému metodické podpory práce kariérních poradců na úrovni kraje. Aktivita je určená pro výchovné poradce, kariérní poradce a další osoby, které jsou zodpovědné za kariérové poradenství na školách.  

 

  • k7 Online nástroje pro kariérové poradenství 

Předmětem aktivity je realizace podpůrného online nástroje pro kariérní poradce, pedagogické pracovníky, žáky ZŠ i SŠ zaměřený na informace související s kariérovým poradenstvím, vstupem na trh práce. Nástroj se bude skládat ze dvou modulů:  

  • Můj život po škole (aktualizace, další rozpracování) – aktivita dále rozvíjí podpůrný nástroj Můjživotpoškole.cz (www.mujzivotposkole.cz), který vznikl v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělání (OKAP) a který poskytuje žákům přehledné informace o jednotlivých povoláních a seznamuje je s náklady souvisejícími s životem, čímž zvyšuje jejich informovanost nezbytnou při volbě povolání. 
  • Cesta k zaměstnání (nový modul) – jedná se o nástroj, ve kterém se žáci ve virtuálním prostředí postupně seznámí s pracovními portály, naučí se vytvářet životopis, projdou výběrovým řízením a budou muset reagovat na vzniklé pracovní situace s cílem zajistit si svou životní spokojenost. Cílem aktivity je interaktivní formou představit cílové skupině náležitosti spojené se vstupem na trh práce a připravit je na reálné situace vyskytující se v pracovním prostředí. 

 

  • k8 Exkurze jako nástroj kariérového poradenství 

Podstatou aktivity je příprava a realizace exkurzí u zaměstnavatelů zaměřených na volbu střední školy a budoucí profese v MSK. Aktivita vychází z předpokladu, že přímý kontakt s reálným prostředím zaměstnavatelů má významný informační a motivační vliv na žáky při výběru povolání a doplňuje tak efektivně ostatní nástroje kariérového poradenství. Cílem je zprostředkovat žákům dostatek informací pro promyšlenou volbu profesní dráhy – ukázat žákům možné obory dalšího vzdělávání. Jedná se o aktivitu, o kterou je ze strany pedagogických pracovníků zájem, praktická realizace ovšem naráží na nedostatek personálních a časových kapacit nezbytných pro jejich organizaci.  

 

  • o15 Podpora systematické a dlouhodobé spolupráce škol se zaměstnavateli v oblasti OVP 

Aktivita spočívá v podpoře středních odborných škol všech zřizovatelů při plánování, zajištění a hodnocení nové, případně prohloubení stávající spolupráce se zaměstnavateli v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Klíčovou aktivitou je zajištění praktické výuky u zaměstnavatele a její vedení vlastními zaměstnanci v roli instruktorů. 

Našimi hlavními oblastmi činností jsou: 

1) metodická podpora dlouhodobé spolupráce středních odborných škol se zaměstnavateli a  

2) zřízení a aktualizace on-line portálu pro spolupráci škol a zaměstnavatelů.  

 

  • o16 Podpora odborných praxí u zaměstnavatelů (pilotní program) 

Aktivita spočívá v podpoře vybraných středních škol, které vyučují vzdělávací obory typu M (tedy maturitní obory), při plánování, zajištění a hodnocení spolupráce se zaměstnavateli v oblasti odborných praxí.  Cílem je zajistit studentům M oborů kontakt s praxí – zprostředkovat pracovní zkušenost, ověřit si vztah teorie a praxe při praktické aplikaci vědomostí a dovedností získaných především v odborných předmětech vyučovaných na škole, osvojit si aktuální (moderní) znalosti a dovednosti. Chceme rozvíjet systematickou a dlouhodobou spolupráci škol se zaměstnavateli a přispět tak ke zvýšení nabídky odborných praxí žáků maturitních oborů, zlepšení jejich kvality a tím i ke zvýšení dopadu na kariérní rozvoj a uplatnění žáka. 

 

  • o17 Metodická podpora pro koordinátory spolupráce školy a zaměstnavatele 

Realizovaná aktivita spočívá v podpoře zaměstnanců škol (SŠ a VOŠ z MSK), v jejichž kompetenci je spolupráce se zaměstnavateli. Předmětem aktivity je vzdělávání, síťování a výměna zkušeností při všech jejich aktivitách souvisejících s přípravou a realizací činností souvisejících se zajištěním a koordinací spolupráce se zaměstnavateli. Cílem je představit koordinátorům nástroje a příklady dobré praxe, které umožní rozšířit a prohloubit formy spolupráce jednotlivých škol se stávajícími i nově spolupracujícími zaměstnavateli, a naučit je tyto nástroje v praxi efektivně využívat. 

 

Kontaktní osoba pro klíčové aktivity k5 a k6: 

Simona Matisová 

Tel: +420 737 669 440 

E-mail: smatisova@mspakt.cz 

 

Kontaktní osoba pro klíčovou aktivitu k7: 

Kateřina Tvrdá 

Tel: +420 739 687 908 

E-mail: ktvrda@mspakt.cz 

 

Kontaktní osoba pro klíčovou aktivitu k8: 

Anton Husovský 

Tel: +420 602 515 453 

E-mail: ahusovsky@mspakt.cz 

 

Kontaktní osoba pro klíčové aktivity o15, o16, o17: 

Jan Kelar 

Tel: +420 602 147 418 

E-mail: jkelar@mspakt.cz