Dokumenty

Odborné vzdělávání a příprava


Metodika spolupráce škol a firem

V rámci systémového projektu „Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce“, zkráceně „Kompetence 4.0“, jehož nositelem je MPSV, vznikl dokument nazvaný „Metodika mapování budoucích kompetencí trhu práce se zapojením sektorových a průřezových pracovních skupin vč. stanovení základních pravidel pro zakládání spolupráce firem a škol ve vazbě na nově definované kompetence“.

Uvádíme zde 4. kapitolu této metodiky, jejíž cílem je zajistit nastavení pravidel pro prohloubení spolupráce firem a škol v oblasti vzdělávání. Dále také podpořit koordinaci jednotného popisu pravidel pro nastavení podmínek facilitace přenosu požadavků trhu práce do vzdělávání a aplikaci prvků duálního vzdělávání. Metodika se zabývá nastavením pravidel spolupráce škol a firem pro zajištění odborné části výuky (vymezení kompetencí požadovaných světem práce, způsob jejich vzdělávání, materiálně-technické a personální zajištění vzdělávání odborných kompetencí ve škole, ve firmě). Obsahově je zaměřena především na nastavení pravidel spolupráce a tvorbu podpůrných podkladů pro zapojené firmy.

Tuto část metodiky v obecné rovině mohou dále využít:

  1. zaměstnavatelé, kteří
  • se středními odbornými školami doposud nespolupracují a chtěli by navázat spolupráci,
  • se spoluprací již mají zkušenosti a chtěli by ji rozšířit a prohloubit;
  • si chtějí ověřit, zda ve spolupráci se školami využívají všech aktuálně dostupných možností.
  1. školy, které spolupracují, nebo mají zájem zkvalitnit spolupráci se zaměstnavateli v rámci odborné přípravy a praxe žáků;
  2. zřizovatelé (hlavně krajské úřady) a MŠMT, aby mohli nastavit optimální podmínky spolupráce škol a firem a mohli rozšířenou pilotáž prvků duálního vzdělávání také účinně podporovat;
  3. odborná veřejnost, rodiče, žáci.
Metodika ke stažení zde

V podkapitole 4.5. „Nástroje odborné přípravy v prostředí firmy a jejich využití“ najdete prvky duálního vzdělávání, včetně možných daňových odpočtů pro zaměstnavatele, který investuje do odborného vzdělávání žáka.

 

Vzor vstupního formuláře pro zapojení firem

Vzor vstupního formuláře pro zapojení firem zde

Vzor vstupního formuláře pro zapojení škol

Vzor vstupního formuláře pro zapojení škol zde

Vzor karty partnerství

Vzor karty partnerství zde

Vzor TPOV v prostředí firmy

Vzor TPOV v prostředí firmy zde

Evaluace pilotního projektu ověřování významných prvků duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Jedná se o průběžnou fázi evaluace pilotního projektu ověřování významných prvků duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji, který vychází z Memoranda o spolupráci v oblasti duálního vzdělávání. Evaluace proběhla v červnu až září 2020 a byly k ní použity kvantitativní i kvalitativní metodiky. Respondenti žáci odpovídali formou dotazníku a polostrukturovaného rozhovoru; respondenti školy a firmy odpovídali formou polostrukturovaného rozhovoru.

Tato průběžná evaluace pilotního projektu byla představena dne 30. 9. 2020 u kulatého stolu, kterého se zúčastnili hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., který se rovněž ujal úvodního slova, náměstek hejtmana MSK Mgr. Stanislav Folwarczny, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Mgr. Jan Rafaj, MBA, ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy Ing. Bc et Bc. Petr Bannert, náměstek ministra MPO Ing. Eduard Muřický, dále zástupci z řad NPI ČR, SP ČR, KHK MSK a v neposlední řadě také zástupci 2 firem a 3 středních škol zapojených do tohoto pilotního projektu.

Následovat budou formativní fáze II. a III., které proběhnou v roce 2021 a následně sumativní fáze, jejímž výsledkem budou případové studie, která proběhne v roce 2022.

SLOVO HEJTMANA MSK – Úvod k pilotnímu projektu

Pro PDF prezentaci klikněte zde

ANALÝZA firma-škola

Pro PDF prezentaci klikněte zde

EVALUACE pilotního projektu

Pro PDF prezentaci klikněte zde

V tomto interaktivním odkaze lze vidět konkrétní výstupy z evaluace Pilotního projektu „Ověřování prvků duálního vzdělávání v MSK“ přímo dle zapojených firem a středních škol. Do projektu byly zapojeny tyto čtyři střední školy: Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o., Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a tyto tři firmy: Brose CZ spol. s r.o., ČEZ, a. s. a Liberty Ostrava a.s.


Vybrané formy spolupráce klíčových firem se středními odbornými školami Moravskoslezského kraje.

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, který od roku 2017 realizuje pilotní projekt ověřování významných prvků duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji připravil dotazníkové šetření. Zaměřeno bylo právě na získání příkladů té nejlepší praxe spolupráce firem se středními školami. Cílem realizovaného šetření bylo vykreslení co nejplastičtějšího obrazu spolupráce konkrétní firmy s konkrétní střední odbornou školou v rámci jejího každého jednoho školního oboru, a to kategorie H (středního odborného vzdělání s výučním listem) a/nebo školního oboru kategorie L (úplného středního odborného vzdělání s odborným výcvikem a maturitou). Aktuálním šetřením srovnáváme hloubku a rozsah spolupráce škol a klíčových firem, které již nyní využívají prvky duálního systému vzdělávání s ostatními firmami.

Pro stažení souboru klikněte zde

Medián příspěvků firmy škole

Pro virtuální zobrazení klikněte zde

Srovnání forem spolupráce

Pro virtuální zobrazení klikněte zde

RSD: Klíčové profesní kvalifikace zaměstnavatelů se 100 a více zaměstnanci z Moravskoslezského kraje

V souvislosti s REGIONÁLNÍ SEKTOROVOU DOHODOU PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ V OBLASTI ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU, která byla podepsána představiteli MS kraje, zástupci SP ČR, KHK MSK, vybraných spolupracujících zaměstnavatelů, vzdělavatelů, odborů zastoupených ČMKOS a ÚP ČR, jsme zjišťovali, které profesní kvalifikace (PK) dle Národní soustavy kvalifikací (NSK) jsou klíčové pro naše zaměstnavatele z daného sektoru.

Získali jsme vyjádření zástupců 69 firem, které zaměstnávají více než 100 zaměstnanců. Těchto 69 zaměstnavatelů celkově zaměstnává cca 60 tisíc pracovníků, což se rovná cca 63 % všech pracovníků ve zpracovatelském průmyslu zaměstnaných v rámci našeho kraje (k roku 2017).

Jedná se o starší data, sbíraná postupně do roku 2017. Nicméně zájem těchto zaměstnavatelů o zaměření kvalifikace svých (i potenciálních) zaměstnanců se v čase příliš nemění. Jejich vyjádření, které profesní kvalifikace ze seznamu NSK jsou pro ně klíčové, tak mají značnou vypovídací schopnost i dnes.

Díky přiložené prezentaci si lze snadno vyfiltrovat zaměstnavateli nejčastěji označené klíčové profesní kvalifikace dle jednotlivých okresů našeho kraje, ve kterých mají zaměstnavatelé své působiště. Údaje nám tak mohou být vodítkem, jakým směrem zaměřit aktivity vzdělávání dospělých u nás v kraji tak, aby se maximalizovala šance lidí hledajících uplatnění v tomto sektoru na nalezení vhodného zaměstnání.

Pro virtuální zobrazení klikněte zde.

Odborná příprava v prostředí firem – prvky duálního vzdělávání v praxi

Příručka Moravskoslezského paktu zaměstnanosti a Svazu průmyslu a dopravy ČR pro zapojení zaměstnavatelů do partnerství se středními odbornými školami.

Verze z ledna 2020 s textem MEMORANDA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI DUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, uzavřeným mezi Moravskoslezským krajem, SP ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 3. října 2017.

Pro zobrazení souboru klikněte zde.

Memorandum o spolupráci v oblasti duálního vzdělávání

Memorandum mezi Moravskoslezským krajem, SP ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 3. října 2017.

Pro zobrazení souboru klikněte zde.

TPOV – Tematický plán odborného výcviku pro 1. ročník – VZOR

Pro stažení souboru klikněte zde.