Pendleři

Aktuální pravidla pro vstup na území ČR včetně karanténních opatření platná od 5. 2. 2021 od 00:00 hod.

Komplexní informace platné pro přeshraniční pracovníky (tzv. pendlery), žáky a studenty vstupující na území České republiky nebo pracující a studující na území sousední země, včetně potřebných formulářů v češtině i angličtině, naleznete na této webové stránce Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/preshranicni-pracovnici-tzv-pendleri.aspx

Kdy jít do práce a kdy se testovat po příjezdu ze zahraničí? Nová pravidla platná od 5. 2. 2021 zde.

Aktuální seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 naleznete zde.

Souhrn všech mimořádných a ochranných opatření naleznete zde.

 

Přehled všech odběrových míst v ČR, rozdělených dle testování PCR testy či Antigenními testy, včetně odkazů na konkrétní odběrové místo a následně informací o tomto odběrovém místě (adresa, provozní doba, cena testu, pravidla testování atd.) naleznete zde: https://crs.uzis.cz/, kde je rovněž umístěn odkaz na rezervační systém a vytíženost/volné kapacity jednotlivých pracovišť.

 

Často kladené dotazy (FAQ)

Aktuálně neplatí povinnost provádět PCR testy ani Rapid testy pro zaměstnavatele přeshraničních pracovníků, pokud pocházejí ze zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 dle seznamu Ministerstva zdravotnictví (odkaz viz výše).
Nemusí,  pokud potvrzení nepředloží, může si test a ověření lékařského potvrzení dodělat na území ČR do 72 hodin.
Příklady výjimek jsou uvedeny v tabulce "Výjimky a pravidla pro vstup do České republiky včetně karanténních opatření platná od 11. května 2020" na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR. Jedná se především o nenadálé, naléhavé situace, jako jsou:
 • Účast na pohřbu / svatbě;
 • vyzvedávání rodinných příslušníků v zahraničí/jejich odvoz do zahraničí;
 • vyzvedávání aut na zahraničních letištích;
 • plnění povinnosti uložené soudem/účast na úředním jednání;
 • poskytnutí zdravotních služeb (např. podstoupení zdravotnických zákroků nebo prohlídek);
 • atd.
Nejedná se o:
 • každodenní výjezd do práce;
 • výjezd na nákup;
 • krátkou služební cestu;
 • vyzvedávání materiálu v zahraničí;
 • běžnou návštěvu rodiny/osoby blízké;
 • atd.
Po návratu se musíte přihlásit své místně příslušné krajské hygienické stanici, která určí odpovídající karanténní opatření NEBO se můžete při překročení státní hranice prokázat potvrzením, že byl proveden PCR test na přítomnost COVID-19 s negativním výsledkem, který není starší než čtyři dny - pozor - je vydán vzor tohoto potvrzení, který je třeba používat. Karanténa nemusí být nařízena, pokud potvrzení o absolvování testu krajské hygienické stanici předložíte do 72 hodin od vstupu do ČR.
Jedná se o tzv. PCR test (výtěrový test z krku nebo nosu). Nelze se prokázat tzv. RAPID testem (rychlotest). Po absolvování PCR testu s negativním výsledkem Vám lékař potvrdí unifikovaný tiskopis "lékařské potvrzení o výsledku testu PCR na průkaz SARS-CoV-2". Tento tiskopis je ke stažení na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Doporučujeme využít právě tento tiskopis. Je možné se prokázat i jiným potvrzením, které ale musí splňovat požadavky z usnesení vlády. Z potvrzení musí být jasně identifikovatelné, že se jednalo o test PCR, datum provedení testu, jeho výsledek a datum vydání potvrzení. Podle usnesení vlády musí být potvrzení podepsané lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví – nestačí tedy výpis z laboratoře, pokud ho nevyplnil doktor.  Zároveň musí být jednoznačně patrné, která instituce potvrzení vydala a potvrzení musí být opatřeno čitelným razítkem. Toto potvrzení má povahu lékařské zprávy, proto je padělek trestným činem. Originálem tohoto potvrzení se prokážete při vstupu do ČR na hraničním přechodu, není možné se prokazovat potvrzením uloženým v mobilním telefonu. Test nesmí být starší než 4 dny. Pokud tedy vyjíždíte na delší období, je nutné test podstoupit v zahraničí nebo bezprostředně po příjezdu kontaktovat krajskou hygienickou stanici a test předložit do 72 hodin po vstupu do ČR. Pozor, tato možnost však neplatí u všech osob, specifické podmínky platí např. pro  EU občany, kteří do ČR vstupují za účelem výkonu ekonomické činnosti.
Vystavit dané potvrzení může lékař nebo orgán ochrany veřejného zdraví. Nelze si nechat vystavit potvrzení od laboratoře nebo jiného subjektu.
Stáří testu se počítá od data náběru, ne od data vystavení potvrzení o absolvování PCR testu lékařem. To znamená, že pokud podstoupíte PCR test (výtěr) v pátek, je posledním dnem, kdy lze test na hranicích předložit, pondělí. Následná lhůta jednoho měsíce platnosti potvrzení pro přeshraniční pracovníky se počítá od data prokázání testu při vstupu na hranicích, nikoliv od provedení PCR testu (výtěru).
Ne, není - okruh cizinců, kterým je vstup umožněn, je uveden v usnesení vlády. Vstup je umožněn vymezeným skupinám z řad EU občanů a občanů zemí mimo EU. Jedná se například o rodinné příslušníky, umožnění tranzitu cizince do místa svého bydliště, návrat cizinců, kteří zde mají vydané povolení k pobytu a další. Podrobněji jsou výjimky a podmínky vstupu uvedeny v tabulce "Výjimky a pravidla pro vstup do České republiky včetně karanténních opatření platná od 11. května 2020" na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.
Ano, může. Musí se prokázat kupní, nájemní nebo podnájemní smlouvou na nemovitost PLUS alespoň jedním z těchto dokumentů:
 • kartička zdravotního pojištěnce zdravotní pojišťovny ČR;
 • potvrzení o studiu na území ČR s aktuální platností;
 • aktuální potvrzení zaměstnavatele, že pracovní vztah na území ČR trvá déle než 90 dní;
 • aktuální výpis z živnostenského, obchodního nebo podobného rejstříku.
Po vstupu na území ČR doporučujeme zajistit si vydání potvrzení o přechodném pobytu na území ČR - je to nejprůkaznější dokument osvědčující Vaše bydliště v ČR.
Kdo je rodinný příslušník občana ČR nebo EU stanovuje § 15a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. Občan EU, za kterým rodinný příslušník přijíždí, musí mít na území ČR bydliště. Z hlediska pobytového musí jí o ty vyjmenované rodinné příslušníky, kteří jsou oprávněni vstoupit na území ČR, tedy:
 • občané EU
 • občané zemí mimo EU, kteří jsou držiteli dlouhodobého víza nad 90 dnů na území ČR, povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR nebo povolení k trvalému pobytu (tito všichni ostatně mohou vstoupit v běžném režimu a nejen v režimu sloučení s rodinou),
 • občané ze zemí mimo EU, které mají s ČR (EU) zaveden bezvízový styk,
 • občané ze zemí mimo EU, kteří jsou držiteli krátkodobého (schengenského) víza, vydaného ČR nebo jinou zemí EU,
 • občané ze zemí mimo EU, kteří jsou držiteli povolení k pobytu vydaného jinou zemí EU.
Mohou ji využít osoby, které cestují za účelem zpravidla jednorázové nebo nepravidelné ekonomické činnosti, např. kvůli služební cestě, obchodnímu jednání, realizaci zakázky apod. Pozor, liší se podmínky pro občany ČR a cizince s povolením k pobytu v ČR navracející se do 72 hodin z výkonu ekonomické činnosti (není třeba test ani karanténa, pouze dokument prokazující ek. činnost) a podmínky pro cizince přijíždějící na území ČR do 72 hodin za účelem výkonu ekonomické aktivity (nutný test). Bližší informace jsou uvedeny v tabulce "Výjimky a pravidla pro vstup do České republiky včetně karanténních opatření platná od 11. května 2020" na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.
Do ČR mohou přicestovat vysokoškolští studenti nebo přeshraniční studenti a žáci, včetně děti v mateřských školách. Za účelem provedení zkoušky mohou cestovat i středoškolští a vysokoškolští studenti. Bližší informace naleznete v tabulce "Výjimky a pravidla pro vstup do České republiky včetně karanténních opatření platná od 1. května 2020" na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo v souhrnné informaci „Výjimka pro žáky a studenty“. Pozor, podmínky vstupu se liší dle délky pobytu - zejména u povinnosti provádět pravidelný test.
Ano, jsou.