ANTIVIRUS

Pomůžeme vám s otázkami na podporu ze strany MSPV - Programu Antivirus tzv. Kurzarbeit, který řeší částečnou refundaci mezd zaměstnanců firem.

Z iniciativy MSK vznikl nový krajský web www.rychla-rada.cz, kde vám tým odborníků rychle, jednoduše a zdarma pomůže se zorientovat v aktuálně nabízených programech podpory. Tým je složen z partnerských organizací: Krajské hospodářské komory MSK (Covid II.), CzechInvestu (COVID-19), Moravskoslezského paktu zaměstnanosti (Antivirus), Moravskoslezského inovačního centra Ostrava (Business Consulting), společnosti Moravian-Silesian Tourism (cestovní ruch), BeePartner (podpora z EU), Frank Bold Advokáti (právní poradentsví).

 

Manuál pro zaměstnavatele, jak vyplnit žádost

Pro zobrazení souboru klikněte zde

Změny v programu Antivirus k 1. 3. 2021

Pro zobrazení souboru klikněte zde

Video návod, jak vyplnit žádost

Pro zobrazení videa klikněte zde

Video návod, jak vyplnit žádost – část 2

Pro zobrazení videa klikněte zde

Modelové příklady firem

Pro zobrazení klikněte zde

Kalkulačka, jak si spočítat nejvýhodnější variantu

Pro stažení souboru klikněte zde
 • Cíl podpory

Refundace mezd zaměstnavatelům.

V případě A / A plus: V období karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku a v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy.

V případě B: Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku.
V případě omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku.
Dojde-li k omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy, v tom případě zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku.

V případě C: Promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům (24,8 % z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců) za splnění následujících podmínek:

·      Zaměstnavatel zaměstnává nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění

·      Počet zaměstnanců v pracovním poměru, zjištěný ke konci každého z měsíců červen, červenec, srpen, se v porovnání se stavem takových zaměstnanců k 31. 3. 2020 nesnížil o více než 10 %

·      Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za jednotlivý měsíc (z výše tří uvedených) se v porovnání s úhrnem vyměřovacích základů takových zaměstnanců v březnu 2020 nesnížil o více než 10 %.

 • Forma podpory

Refundace vyplacených mezd po skončení kalendářního měsíce.

 • Příjemce

Zaměstnavatel, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy.

 • Výše podpory

V případě A / A plus: refundace pro zaměstnavatele ve výši 100 % z vyplacené mzdy včetně odvodů (max. 50 tis. Kč).

V případě B: Refundace pro zaměstnavatele ve výši 60 % z vyplacené mzdy včetně odvodů (max. 29 tis. Kč).

V případě C: Promíjí se pojistné, které platí zaměstnavatel jako poplatník pojistného ve výši 24,8 % ze svého vyměřovacího základu za měsíce červen, červenec, srpen 2020.

 • Zaměření podpory

Refundace vyplacených mezd.

 • Datum spuštění / ukončení podpory

Režim A / A plus: 6. 4. 2020 – 30. 05. 2021

Režim B: 6. 4. 2020 – 30. 05. 2021

Režim C: 1. 6. 2020 – 31. 8. 2020

 • Kde žádat o podporu

Režim A / A plus + B – elektronická žádost na Úřad práce ČR + nově písemný Dodatek pro žádosti od 1. 3. 2021

Režim C – žádná další žádost, zaměstnavatelé v měsíčním výkazu OSSZ pouze uvedou snížený vyměřovacího základ a zaplatí snížené pojistné

 • Odkaz na web

https://www.mpsv.cz/antivirus

Často kladené dotazy (FAQ)

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost je ohrožena v důsledku šíření nákazy, je poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které zaměstnancům náleží z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.  Za správnost stanovení příslušné překážky v práci je plně zodpovědný zaměstnavatel. Jejich dodržování náleží do kompetence Státního úřadu inspekce práce. Případné chybné stanovení překážky v práci však není porušením dohody o poskytnutí příspěvku a nemá návaznost na jeho případné vrácení.
Mzdové náklady, které zaměstnavateli budou Programem Antivirus refundovány, vznikají za dobu, kdy není pro zaměstnavatele konána práce. Po tuto dobu je zaměstnancům poskytována snížená náhrada mzdy v souladu se Zákoníkem práce. Dále platí tyto podmínky:
 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď
 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést povinné odvody
 • Vzhledem k tomu, že veškerá administrace bude probíhat výhradně elektronicky, musí mít zaměstnavatel zřízeny datové schránky nebo disponovat uznávaným elektronickým podpisem.
 • Příspěvek bude náležet za březen 2021 a dále pouze na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr trvá ke dni podání vyúčtování alespoň 3 měsíce.
 • Navýšení limitu veřejné podpory ze stávajících 800 000 EUR na 1,8 mil. EUR (225 000 EUR v případě zemědělství a 270 000 EUR v případě rybolovu) a návaznost na povinnost vrácení příspěvku v případě překročení tohoto limitu. Uvedené navýšení limitu na 1,8 mil. EUR se vztahuje na příspěvek za měsíc únor 2021 a následující měsíce, tj. poprvé pro vyúčtování podávané v březnu 2021.
na úhradu náhrad platů
 • Z programu jsou vyloučeni zaměstnavatelé odměňující své zaměstnance platem, tedy zaměstnavatelé podle § 109 odst. 3 ZP, neboť jejich mzdové (platové) náklady mohou být kryty z jiných veřejných zdrojů.
na úhradu nákladů vzniklých na základě dohod o provedení práce či o pracovní činnosti
 • Zaměstnavatel tedy nemůže žádat o příspěvek na zaměstnance pracující na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti
v případě, že zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď či v době podání vyúčtování byl pracovní poměr ukončen za zaměstnance, na kterého zaměstnavatel obdržel jiný příspěvek od ÚP ČR
 • Příspěvek zaměstnavateli nenáleží na zaměstnance za kalendářní měsíc, za který mu byl na tohoto zaměstnance poskytnut Úřadem práce jiný příspěvek, jehož výše se stanoví na základě skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance.
v případě, že náhrada mzdy je kryta jinými veřejnými rozpočty
 • Příspěvek zároveň nenáleží zaměstnavateli v případě, čerpal by-li na stejný účel, tj. na tu část náhrady mzdy nebo platu, která byla kryta příspěvkem, jiné prostředky poskytované ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků, vyšších územních samosprávných celků, Evropských strukturálních a investičních fondů, popř. z jiných programů a projektů EU, ani jiných veřejných zdrojů.
žadateli, který je v likvidaci nebo konkurzním řízení
  žadateli, kterému byla v období 3 let přede dnem podání žádosti uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Agentury práce mohou vstoupit do Programu Antivirus, nicméně za níže uvedené podmínky.
 • Je-li zaměstnavatel agenturou práce musel pracovní poměr zaměstnance, na nějž bude příspěvek poskytován, být sjednán přede dnem vyhlášení nouzového stavu dne 12. března 2020 a trvat po celou dobu trvání Programu Antivirus.
Příspěvek poskytuje Úřad práce ČR, výše a doba poskytování je závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance je nutné odlišit důvod překážky v práci. Období uznatelnosti nákladů: 12. března 2020 až 30. dubna 2021.
Antivirus se rozběhl 6. dubna. Od té doby je možné podávat žádosti. Mezi podáním žádosti a výplatou příspěvků Úřadem práce je prodleva v řádu několika dní. Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel žádá o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který o příspěvek žádá. Za měsíc březen tedy zaměstnavatel podává žádost na počátku měsíce dubna.
Podporu z Programu Antivirus mohou získat všichni zaměstnavatelé ve mzdové sféře, u kterých alespoň jeden ze zaměstnanců v pracovním poměru, který je účasten nemocenského a důchodového pojištění podle českých právních předpisů, spadá do podmínek režimu A / A plus nebo B. V případě zaměstnanců-cizinců je tedy rozhodné, zda jsou zaměstnáni podle českého práva a jsou účastni českého důchodového a nemocenského pojištění.
 • Pro režimy A / A plus + B: Zaměstnavatel podá žádost o poskytnutí příspěvku prostřednictvím webové aplikace zřízené speciálně za tímto účelem. Odkaz najde na webových stránkách https://antivirus.mpsv.cz/. Podávání žádostí o všechny uvedené příspěvky bude zcela elektronizované, a tedy bezkontaktní. Zaměstnavatelé tak nemusí volat na jednotlivé úřady práce nebo chodit na kontaktní pracoviště Úřadu práce. Povinnou součástí žádosti je:
  • doklad o zřízení účtu žadatele, na který bude ÚP ČR zasílat finanční prostředky. doklad o zřízení účtu žadatele, na který bude ÚP ČR zasílat finanční prostředky.
  • doklad o zastupování zaměstnavatele (oprávněné osobě) – Zaměstnavatel doloží plnou moc k zastupování pouze v případě, je-li vyřizováním žádosti pověřena jiná osoba, než osoba oprávněná jednat jménem žadatele nebo nebyla-li již v minulosti předložena ÚP ČR.
 • Pro režim C: Proces bude administrativně velmi snadný. Místo předkládání žádosti zaměstnavatelé v měsíčním výkazu OSSZ pouze uvedou snížený vyměřovacího základ a zaplatí snížené pojistné.
 • Zaměstnavatel provede uzávěrku mezd a evidence docházky za příslušný kalendářní měsíc, v řádném termínu vyplatí zaměstnancům náhrady mezd a odvede povinné odvody (sociální a zdravotní pojištění).
 • Poté předloží ÚP ČR (prostřednictvím webové aplikace) vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnců (pokud není rodné číslo), na které požaduje příspěvek.
 • Na každý režim Programu Antivirus žadatel vyplňuje samostatný formulář pro příslušný režim včetně čestného prohlášení o vyplacených mzdových prostředcích, včetně odvodů a o vzniku překážek v práci v souladu se ZP.
 • Příslušný formulář „Vyúčtování – Antivirus“ jak pro režim A / A plus, tak pro režim B, bude dostupný ve webové aplikaci. Formulář je závazný, zaměstnavatel není oprávněn v něm provádět změny (jiné než povolené)
 • Součástí formuláře „Vyúčtování – Antivirus“ pro režim A / A plus, v případě, kdy zaměstnavatel žádá o poskytnutí příspěvku z důvodu vzniku jiné překážky v práci v důsledku krizových či mimořádných opatření, je rovněž uvedení předmětu podnikání nebo činnosti, která byla dotčena (nařízeno uzavření či omezení provozu), a to včetně uvedení příslušného opatření (číslo usnesení vlády, číslo jednací opatření ministerstva zdravotnictví apod.)
Ne. Prostřednictvím programu stát přispívá na vyplacené náhrady mezd. Nikoli na vyplacené mzdy. To v praxi znamená, že pokud zaměstnanci chodí do práce a dostanou mzdu, nemůže ÚP ČR takové firmě příspěvek poskytnout. Jestliže zaměstnavatel vyplatil zaměstnancům náhradu mzdy za dobu, kdy pracovat nemohli, pak za splnění dalších podmínek, může ÚP ČR příspěvek žadateli přiznat.
Ne, v jednom kalendářním měsíci lze čerpat pouze jeden z režimů, tedy A / A plus, B nebo C.
 • Ano, v průběhu jednoho kalendářního měsíce lze čerpat režimy A / A plus nebo B pro dny, kdy zaměstnancům není přidělena práce a zároveň za ostatní dny, kdy zaměstnanec vykonává pracovní činnost, pobírat standardní mzdu. Toto se vykazuje na konci kalendářního měsíce v docházkovém výkazu u mzdové účetní.
 • Pro režim C platí, že zaměstnanec vykonává pracovní činnost a zároveň zaměstnavatel za něj neodvádí pojistné na sociální zabezpečení

Odborný poradce
Šárka Plačková
+420 775 512 362 splackova@mspakt.cz
Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Napište mi a ráda vám odpovím.

Napište mi a ráda vám odpovím.

Odborný poradce
ANTIVIRUS
Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Napište mi a rád vám odpovím.

Napište mi a rád vám odpovím.